Zber papiera – vyhlásenie

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bracovce, vyhlasuje

                 zber papiera

  • pred vyučovaním do 7.30 a popoludní od 13.30 do 15.30 hod.
  • najlepší žiaci budú ohodnotení hodnotnými vecnými cenami.

Lyžiarsky výcvik

Valentínsky ples

Dňa 10.2.2017 sa uskutočnil školský Valentínsky ples, kde sme  sa všetci dobre zabávali, zasúťažili a poriadne vytancovali. Deti si zvolili kráľa a kráľovnú, ktorými sa stali Erika Žofčáková a Tomáš Čurma. Na deti čakali krásne tombolové ceny, na ktoré prispeli pani učiteľky a pán riaditeľ, za čo  im veľmi pekne ďakujeme.

Snehové hry

Keďže v tomto roku máme dostatok snehu, žiaci prvého stupňa využili tento čas na stavanie snehuliakov, hradov a pevností. Príjemne využili čas aj guľovaním a skákaním do mäkkej periny.

Vianočné vystúpenie ŠKD

Piatok 16.12.2016 si naši žiaci ŠKD pripravili vianočné vystúpenie pre rodičov. Tanec, piesne, básničky nenechali rodičov chladnými a potleskom odmenili svoje ratolesti.

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Dňa 30. novembra sa na našej škole uskutočnila Slávnostná imatrikulácia prvákov – prijatie prvákov do cechu žiackeho. Pani učiteľky museli naučiť prváčikov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať, čo si neustále vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa, rodič i učiteľ v tento slávnostný okamih prežíva.

Aby sa stali ozajstnými právoplatnými žiakmi ZŠ Bracovce, museli preukázať svoju šikovnosť pri rôznych úlohách. Rodičia mali možnosť vidieť , čo už dokážu ich ratolesti.

Za hudobného sprievodu pani učiteľky M. Novákovej žiaci zaspievali pesničky a hymnu prvákov a zarecitovali krásne básničky. Taktiež museli zložiť sľub prvákov. Pred samotnou imatrikuláciou velikánskou ceruzkou preukázali svoje vedomosti, pri ktorých ich sprevádzala pani učiteľka V. Čenčariková. Po krátkom príhovore pána riaditeľa bola prváčikom odovzdaná imatrikulačná listina a taktiež sladká odmena, ktorú pre nich a rodičov pripravila pani vedúca školskej jedálne.

Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.

Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!

Európsky týždeň proti drogám

Od 14.11.2016 do 21.11.2016 je vyhlásený Európsky týždeň proti drogám. Na našej škole bolo informačné vysielanie v školskom rozhlase na danú tému, žiaci ročníkov 1-4 tvorili plagát, materiály, kreslili výkresy. Žiaci ročníkov 5-9 v rámci vyučovacích hodín etickej výchovy vypĺňali anonymný dotazník. V stredu 16.11.2016 počas veľkej prestávky žiaci ročníkov 5-9 mali rôzne aktivity zábavnou formou zamerané na vypĺňanie voľného času hravou formou kde mohli vyjadriť svoje názory, pocity nálady. Bude beseda s pracovníčkou Centra ped. psych. poradenstva a prevencie v Michalovciach – termín bude upresnený. V mesiaci december bude prednáška s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Michalovciach.

Úcta k starším – ŠKD

,, Babička ma naučila variť si čaj s medom.
Opravovať , čo kde treba, to zas robím s dedom.
Moji starkí šikovní sú a  všeličo vedia.
Aj keď dačo vyparatím, našim nepovedia.
Sú to verní kamaráti, často u nich bývam.
Raz im všetko s láskou vrátim,
v  srdiečku ich skrývam. “

Keďže október je mesiac úcty k starším, tak všetci žiaci zo školského klubu detí vyrobili pre svojich starkých krásne srdiečka z lásky. Potrápili sa aj naši  najmladší prváčikovia, no jednoduché to nebolo ani pre naše piatačky. Zistili sme, že práca so sadrou nie je až taká jednoduchá. Museli sme byť veľmi trpezliví, pretože po vytuhnutí bola sadra krehká a stalo sa, že nám srdiečko puklo. No nakoniec sa každému srdiečko podarilo a pekne si ho upravili brúsnym papierom, a namaľovali. Deťom sa výroba srdiečok páčila a zažiili sme kopec zábavy a smiechu. Pevne veríme, že sa srdiečka s voňavými vanilkovými a čokoládovými sviečkami budú našim starým rodičom páčiť.     Babka, dedko, ľúbime Vás!

OTVORENIE ŠKD

Po troch rokoch na našej škole je opäť otvorený školský klub detí, konktrétne od 1.9.2016. Počet detí v ŠKD je 32. Vedúcou je pani Kristína Mašleníková.

Žiacky parlament

Žiacky školský parlament žiakmi školy volený pracovný a poradný orgán vedenia školy, triednej samosprávy (aktivistov v každej triede) a žiackeho parlamentu, stretáva sa podľa schváleného plánu, jej program vyplýva z plánu činnosti a vo svojej práci sa riadi schváleným štatútom alebo stanovami.

Význam a poslanie žiackeho školského parlamentu

• žiaci rozvíjajú svoju osobnosť, talent, záujmy
• učia sa správne uplatňovať svoje práva a chápať svoje občianske a pracovné povinnosti
• zapájajú sa do užitočných aktivít a rôznych súťaží
• formujú a posilňujú vzťahy medzi staršími a mladšími spolužiakmi, medzi žiakmi a učiteľmi,  medzi učiteľmi a rodičmi
• učia sa chápať význam poriadku, disciplíny a systematickosti v práci
• učia sa zvládať životné situácie
• snažia sa riešiť požiadavky a pripomienky žiakov
• učia sa komunikovať, spolupracovať, rozvíjať organizačné schopnosti, kriticky, posudzovať
• pomáhajú zlepšiť informovanosť v škole
• motivujú k aktívnejšiemu štúdiu

Koordinátor žiackeho parlamentu: Mgr. Daniela Vargová

Dokumenty:

Parlament: parlament_Bracovce

Výbor: parlamentu

Vyrezávanie tekvíc

I tento rok naši žiaci pod vedením p. uč. Kaločaiovej, uč. Šofrankovej, Berdyovej a vedúcej ŠKD p. Mašlenikovej vyrezávali tekvice.

Krúžky na škole

Záujmové útvary – krúžky

Ekologický krúžok – Mgr. Nováková – utorok

Stolnotenisový krúžok – Mgr. Novák – utorok

Spevácky krúžok – Mgr. Badžová – piatok

Mediálny krúžok – Mgr. Bajužíková – piatok

Mladý hasič – Mgr. Čenčaríková – štvrtok

Loptové hry – Mgr. Kičková – štvrtok

Futbalový 2.-4. roč – Mgr. Gubaňár – utorok

Futbalový 5.-9. roč – Mgr. Gubaňár – piatok

Krúžok šitia a pletenia – E. Matinová – štvrtok

Počítačový krúžok – Mgr. Dóci – piatok

Florbalový krúžok – S. Benetin – štvrtok

Hlavolamy a krížovky – Mgr. D. Matinová – utorok

Krúžok varenia – Ing. Lopatková – utorok